Skip to content

CONSULTORIA DE GESTIÓ I RESOLUCIÓ

Mediació

“S’entén per mediació aquell mitjà de solució de controvèrsies, qualsevol que sigui la seva denominació, en què dues o més parts intenten voluntàriament aconseguir per si mateixes un acord amb la intervenció d’un mediador” d’acord amb la Llei 5/12, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils.

El mediador és imparcial, neutral, té el deure de confidencialitat i facilita que les parts arribin a un acord.

La mediació proporciona l’oportunitat de trobar una solució adequada als interessos comercials i professionals, així com, adequada als drets i a les obligacions jurídiques de les parts.

Negociació

En la negociació es conserva col·lectivament el control formal i informal del procés i dels seus resultats. Les parts i el seu/s negociador/s estableixen les regles del procés amb la finalitat d’arribar A UN ACORD.

La nostra intervenció en la negociació pot ser:

· Com a negociadors de part: actuant en nom i representació d’una de les parts del conflicte.

· Com a professionals imparcials: sent contractats per totes les parts del conflicte, amb la facultat de crear opcions, alternatives i propostes per a aconseguir un acord beneficiós per a totes elles.

Facilitació d’equips

Promou la comunicació entre tots els membres de l’equip i facilita que puguin crear opcions per a solucionar les seves controvèrsies.

El facilitador és neutral i imparcial i pot proposar solucions que puguin ajudar a millorar la comunicació, la gestió i la resolució de les disputes dels membres de l’equip.

Assetjament laboral-gestió i informe

Consisteix en la recerca i l’anàlisi dels fets denunciats que activen el “Codi de prevenció de l’assetjament” o el “Protocol d’assetjament” de l’organització. Realitzem un informe dirigit al Comitè designat a aquest efecte, a fi que pugui estimar si hi ha assetjament laboral en qualsevol de les seves manifestacions i, si escau, les mesures a adoptar.